ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer: Morgane Belibel & Adam Belibel

Handelend onder de naam: Epicurieus

Vestigingsadres: Westvlietweg 66Q, 2495AA Den Haag

Telefoonnummer: 0640985362

KvK-nummer: 69272883

BTW-identificatienummer: NL857811496B01

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Epicurieus. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Epicurieus te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen door en prijzen van Epicurieus zijn vrijblijvend. Epicurieus accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Epicurieus behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Epicurieus. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

DIENSTEN

De dienst die epicurieus.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

Epicurieus behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

PRODUCTEN

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

BESTELTIJD

De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 16.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Taarten voor levering op maandag dienen zaterdagmiddag vóór 14.00 uur besteld te zijn. Op zondag levert Epicurieus in principe geen taarten, tenzij anders met de klant overeengekomen.

Moet een product worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze afbeelding ook vóór 16.00 uur door ons is ontvangen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit.  Epicurieus behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Epicurieus.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 16:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.

Epicurieus is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

Epicurieus zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Epicurieus ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Epicurieus niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

Epicurieus levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Epicurieus daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Epicurieus de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Epicurieus zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Epicurieus geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

BETALING

Alle bestellingen via de website epicurieus.nl dienen eerst per e-mail te worden bevestigd, om vervolgens via een betaallink of andere betaalmethode te worden voldaan aan Epicurieus.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Epicurieus in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Epicurieus worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Epicurieus het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Epicurieus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

Overal worden foutjes gemaakt. Epicurieus doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Epicurieus neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Epicurieus is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Epicurieus is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Epicurieus komen. Epicurieus draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Epicurieus eveneens geen verantwoordelijkheid. Epicurieus is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Epicurieus, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Epicurieus. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Epicurieus uitgesloten. Epicurieus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Epicurieus. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

DIVERSEN

De klant van Epicurieus dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Epicurieus geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Epicurieus garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Epicurieus en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.